ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 


Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban, írásban az adatlap kitöltésével. 

 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

MIKLÓS ÉVA MÁRIA e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Az Ön által megadott kapcsolattartási és egészségügyi adatokhoz csak én férek hozzá, a számlázási adatokat a Számcsillag Kft. könyvelőcég ismerheti meg.

 

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

 

Az adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.jivitastudio.hu weboldalamon / www.facebook.com/Jivitajoga facebook oldalamon / stúdiómban és a Adatlap mellékleteként is megtalálható.


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: MIKLÓS ÉVA MÁRIA egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 67445769-1-33
Székhely: 2314 Halásztelek, Árpád u. 15.
Weblap: www.jivitastudio.hu

Kapcsolattartás: Tel.: 00 36 30 4443972, Viber, www.facebook.com/Jivitajoga, E-mail: info@jivitastudio.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Számcsillag Kft. könyvelőiroda.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás, jóga órák nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőnek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartás és a biztonságos kezelés ill. óratervezés céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához szükséges. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára, email címére és keresztnevére kizárólag időpont egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. Az adatlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

 

Hozzájárulását a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadásával, az Adatlap kitöltésével, aláírásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az adatlapot az utolsó találkozásunk óta eltelt két év múlva törlöm / megsemmisítem.

4. Érintetti jogok 
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok: 
a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

5.  Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Számcsillag kft. Könyvelő

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

 

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Kapcsolat fennállását követő két év

Egészségügyi információk

Név, telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma

 

ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése

GDPR 9. cikk (2) a) pont

Nem történik

Hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő két év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.